Skulestart 2021-2022

Her finner du informasjon du trenger til skolestart.

Vi startar nytt skoleår måndag 23. august og elevane skal møte i Borgundhallen.

Alle elevane som skal gå VG1 møter i Borgundhallen kl 10:00

Elevar på VG2, VG3 og VG4 møter også i hallen, men først kl 12:00

På skolestart.mrfylke.no kan du gå inn om ønsker skole-PC. Det er ikke lenger mulig å få PC-stipend. Så hvis du ikke har egen PC, bør du velge det her.  

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og frå skolen. Søk om skoleskyss når du takkar ja til skoleplass. Du må søke om skoleskyss kvart år. Skoleskyss i vgs

Du søker sjølv om skyss gjennom skoleskyssportalen.

Skoledagen startar kl.08:15 - Elevane har 35 undervisningstimar i veka, men det er ikkje alle klassene som har sju timar kvar dag. Timeplanen får elevane delt ut ved skulestart, og ein kan også halde seg oppdatert via skulen si heimeside.
I periodar med arbeidspraksis vil det verte endringar i oppmøtetid.

Kantine - Skolen si kantine har eit godt tilbod av brødmat, varmrettar, salat, frukt, drikke m.m. Opningstider 07:45-08:15 og 08:45-13:30.

Når får du svar på søknaden din?

 • Svar på søknaden kommer 7. juli. Du vil få en SMS om at første inntaket er klart.
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.
 • Svar på tilbudet om plass og/eller ventelisteplass.
 • Det er viktig at du svarer JA på plass eller ventelisteplass.
   Svarer du NEI kan du miste skoleplassen eller ventelisteplassen din.
 • Får du ikke lagt inn svar, må du ta kontakt med inntak innen fristen 16. juli.
   inntak@mrfylke.no  Telefon 71 28 01 50

Svar på tilbud om plass/ventelisteplass etter 2. gangs inntak

 • Dersom du får nytt tilbud, vil du få ny SMS 5. august.
 • Logg inn på vigo.no for å finne ut hvilket tilbud du har fått. Du vil få ny venteliste plass dersom det er endring.
 • Du må svare innen 9. august.

Dersom skolen har ledig kapasitet etter ordinært inntak er ferdig kan vi åpne for inntak fra skolens lokale venteliste. Skolen har ikke anledning til å ta inn elever fra venteliste før etter 12. august og etter at vi har fått klarsignal fra Inntakskontoret i Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Dette søknadsskjemaet kan brukes til å søke om å stå på skolens lokale venteliste og erstatter IKKE ordinær Vigo-søknad. Søknad om skoleplass utenom ordinært inntak

Kjære foreldre/føresette til elev i vidaregåande skole

Velkommen som foreldre/føresette i den vidaregåande skolen! De er viktige for ungdommane også når dei er i vidaregåande opplæring, og vi ønskjer eit godt samarbeid.

Inviterer til foreldremøte 

Skolane vil etter skolestart invitere til foreldremøte der de kan få informasjon om skolen. Vi håper at så mange som mogleg kan komme for å bli kjent med skole. Skolane vel representantar frå føresette til skoleutvala.

Nytt system - VIS 

Frå skoleåret 2021/2022 tek skolane i bruk Visma Inschool (VIS), eit nytt system for fråvær, timeplan og vurdering m.m. Etter skolestrat vil det komme meir informasjon om foreldrepålogging og rutinar frå skolen.

Trygt og godt skolemiljø

God dialog med føresette er viktig for at elevane skal lære, og ha eit godt og trygt skolemiljø. Skolane har mange ulike tiltak for at elevane skal ha det bra, og arbeider bl.a. med trygge overgangar frå ungdomskole til vidaregåande skole, tiltak for hybelbuarar, psykisk helse og førebygging av rusbruk. Meir informasjon vil de få frå skole

Dersom de opplever at eleven ikkje har det trygt og godt på skolen, ta kontakt med skolen så raskt som mogleg. Skolen har plikt til å følge med, gripe inn og eventuelt sette inn tiltak. De kan kontakte nokon ved skolen eller bruke meldeknappen på skolen sine nettsider. Skolen har retningslinjer for korleis dei skal handtere slike saker og har lokale innsatsteam mot mobbing. Dersom eleven opplever at ein frå leiinga på skolen gjer at eleven ikkje har det trygt og godt, kan de varsle fylkeskommunen (skoleeigar). Det er også mogleg å kontakte Statsforvaltaren i skolemiljøsaker. 

Elev- og lærlingombodet

Har de spørsmål eller treng støtte i saker knytt til vidaregåande opplæring, så kan de også kontakte elev- og lærlingombodet direkte.  

Foreldre og føresette er framleis viktige!                             

 • Fortsett å spørje om skolekvardagen og støtt opp om arbeidet til lærarane.
 • Ta kontakt med kontaktlæraren dersom de har spørsmål eller viktig informasjon.
 • Hjelp ungdommen din med å strukturere kvardagen slik at dei får nok søvn, har eit godt kosthald og får gode vanar med bruk av sosiale media osv.
 • Følg med på heimesider til skolane. Der finn de mellom anna kontaktinformasjon til kontaktlærar, støtteapparat, om PC-ordninga og utstyrsstipend og mykje meir. 

Vi ser fram til eit godt samarbeid og ønskjer lykke til med ungdommen din i vidaregåande opplæring!

Venleg helsing 

Karianne D. Flovik - Kompetansesjef 

 

 

Dokumenter